1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje praktyki gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (zwane dalej Użytkownikiem lub Tobą) w związku z dostępem do strony internetowej www.NS Agency i wyjaśnia, kim jesteśmy, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzyć lub ujawnić, gdzie Twoje dane mogą zostać przekazane i jakie masz prawa z tego tytułu.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("Rozporządzenie").

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami określonymi na stronie internetowej NSA ("Strona Internetowa"), prosimy o opuszczenie Strony Internetowej i niepodawanie żadnych informacji o sobie na Stronie Internetowej.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I CELE ICH GROMADZENIA

1.1 Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy gromadzić i dalej przetwarzać następujące kategorie danych:

(a) Informacje, które użytkownik pozostawia w Witrynie w celu skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na jego pytania (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail)

(b) Informacje, które możemy gromadzić w sposób zautomatyzowany. Korzystając ze strony internetowej, możemy również śledzić i gromadzić informacje związane z korzystaniem z usług, takie jak data i godzina dostępu, identyfikacja urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki i adres IP. Spółka może otrzymywać te informacje bezpośrednio lub za pośrednictwem usług stron trzecich,

Należy pamiętać, że korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej w celu analizy i poprawy wydajności strony internetowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Google Analytics i jego polityce "nie śledź", przejdź na stronę https://www.google.com/analytics/terms/us.html

1.2 Okres, przez który przechowujemy podane przez użytkownika informacje, zależy od rodzaju informacji, celu ich wykorzystania, charakteru ich wrażliwości itp. Zasadniczo przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Będziemy również przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do rozstrzygania sporów i/lub egzekwowania naszych praw i wykonywania naszych umów.

2.1. Dane osobowe użytkownika mogą być pozyskiwane i przetwarzane

(a) przez Spółkę w ramach naszych wewnętrznych systemów procesów, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w sposób spełniający wymogi norm i przepisów bezpieczeństwa; i/lub

(b) przez usługodawców i podmioty przetwarzające, którzy mają dostęp do danych i są upoważnieni do korzystania z nich wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków przekazanych im przez Spółkę (zwanych dalej " Podwykonawcami").

2.2 Podwykonawcy wykonują zadania w naszym imieniu i są umownie zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania zebranych informacji do celów innych niż określone w niniejszej Polityce, a także mogą przechowywać i pomagać w ułatwianiu technicznych aspektów naszych usług lub wykonywać funkcje związane z administrowaniem usługami (gromadzenie i analiza) lub inne funkcje określone w postanowieniach umowy.

2.3 Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Spółka może, według własnego uznania, angażować Podwykonawców Przetwarzających, którzy przestrzegają środków technicznych i organizacyjnych w sposób spełniający obowiązujące wymogi Prawa, Rozporządzenia i standardy bezpieczeństwa określone w niniejszej Polityce Prywatności oraz, dodatkowo, zasady stosowane przez Spółkę.

2.4. Jeśli tacy Podwykonawcy Przetwarzania znajdują się poza Konfederacją Szwajcarską, Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, przetwarzanie danych osobowych jest lub będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

2.5. Podwykonawcy przetwarzania ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania oraz za wszystkie nałożone na nich obowiązki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje zostaną ujawnione w wyniku naruszenia bezpieczeństwa lub niepowodzenia któregokolwiek z takich Podwykonawców Przetwarzania lub jeśli Podwykonawcy Przetwarzania nie spełnią powyższych wymagań.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

1) Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas informacji o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych.

2) Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę takich danych na podstawie zgody, która obowiązywała przed jej wycofaniem.

3) Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych. W tym celu użytkownik jest zobowiązany poinformować nas o wszelkich zmianach w przekazanych nam danych osobowych, wysyłając wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych, jeśli uważa, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne.

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w dowolnym momencie.

5) Prawo do skasowania

Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie wszystkich jego danych osobowych, Spółka usunie jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki (chyba że istnieją uzasadnione i prawne powody, dla których nie możemy usunąć niektórych jego danych osobowych, w którym to przypadku powiadomimy użytkownika). Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia będzie prawdopodobnie oznaczać, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z naszych usług.

6) Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, aby Spółka dostarczyła mu kopię wszystkich jego danych osobowych i przesłała jego dane osobowe innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to dla nas technicznie wykonalne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub wykonania umowy.

7) Prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do naszej osoby odpowiedzialnej wyznaczonej w naszych przepisach wewnętrznych lub do odpowiedniego organu nadzorczego, wszystkie dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

3.2. Nie będziemy pobierać opłat w związku z żadnymi żądaniami, które otrzymamy, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z któregokolwiek z jego praw określonych powyżej, jednak jeśli użytkownik złoży nadmierne, powtarzające się lub wyraźnie nieuzasadnione żądania, możemy obciążyć go rozsądną opłatą, biorąc pod uwagę koszty administracyjne niezbędne do przetworzenia takich żądań lub możemy odmówić spełnienia takich żądań.

3.3 Użytkownik może również wysłać prośbę o otrzymanie informacji, które zostały przetworzone, zmodyfikowane, usunięte lub zablokowane, a także informacji o wszelkich stronach, którym przekazujemy dane osobowe użytkownika.

3.4. W niektórych przypadkach możemy naliczyć opłatę (w oparciu o nasze uzasadnione koszty), jeśli żądania są wyjątkowe ze względu na charakter samego żądania lub charakter i funkcjonalność naszych usług.

4. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

4.1 Używamy również plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia informacji technicznych zawierających unikalne identyfikatory. Krótko mówiąc, automatycznie otrzymujemy adres internetowy witryny, z której użytkownik wszedł na stronę oraz adres IP komputera lub urządzenia, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania do niej dostępu. Informacje te pomagają nam zrozumieć preferencje użytkownika, łatwość nawigacji na stronie internetowej oraz pozwalają nam rozwijać i ulepszać nasze usługi oraz zarządzać obciążeniem naszych serwerów.

4.2 Jeśli użytkownik chce zabronić korzystania z plików cookie, powinien skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych zapewnia możliwość zarządzania plikami cookie lub daje dostęp do "trybu incognito" lub podobnych ustawień, które pozwalają nie rejestrować wizyt i pobrań w przeglądarce internetowej i nie pobierać ich do historii. W tym trybie każdy utworzony plik cookie jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien "incognito".